Tuk Tuk Restaurant & Bar

Thai Restaurant of the Year - Brisbane